Thông tin kết quả chất lượng nước sạch

THÔNG TIN KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH THÁNG 8/2022

Căn cứ Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND Tỉnh Ninh Thuận quyết định Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ văn bản số 3348/SYT-VP ngày 02/8/2022 của Sở Y tế v/v triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND Tỉnh;

Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải xin công bố thông tin Kết quả chất lượng nước sạch, cụ thể:

Tháng 8/2022: NMN Tháp Chàm (đính kèm tệp)

Tập tin đính kèm: Tập tin

ĐĂNG NHẬP

Tên

Mật Khẩu